ജനപ്രധിനിധികൾക്കായുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം

അധികാര വികേന്ദ്രീകരണവും പ്രാദേശിക ഭരണ നിർവ്വഹണവും

റെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തരം
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്

നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകി സെർച്ച് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക